نویسنده = کیومرث حبیبی
تعداد مقالات: 5
1. سنجش کیفیت‌های محیطی در دروازه شهر و اولویت‌بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-22

کیومرث حبیبی؛ اسماعیل شیعه؛ مهدی سعیدی


2. مقایسه تطبیقی کیفیت پیاده راه ها در ایران و خارج کشور با مدل ANP

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-19

کیومرث حبیبی؛ محمدرضا حقی