نویسنده = مصطفی عباس زادگان
تعداد مقالات: 2
1. کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی

دوره 4، شماره 6، دی 1392

مصطفی عباس زادگان؛ مصطفی بهزادفر؛ نینا الوندی پور