نویسنده = مصطفی بهزادفر
1. تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 149-173

فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر؛ ساجد راست بین


2. نگرشی محتوایی به مقوله زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی

دوره 5، شماره 8، دی 1393

اکبر عبداله زاده طرف؛ مصطفی بهزادفر؛ محمد نقی زاده


3. کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی

دوره 4، شماره 6، دی 1392

مصطفی عباس زادگان؛ مصطفی بهزادفر؛ نینا الوندی پور