تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی
1. تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی

فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر؛ ساجد راست بین

دوره 9، شماره 15 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 149-173

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.68586

چکیده
  فرآیند بازآفرینی بافت تاریخی، درپی ایجاد توسعه پایدار در جمیع ابعاد کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی بافت است و از این ­رو، تجدید حیات اجتماعی و اقتصادی به عنوان مهمترین اصول مورد تأکید فرآیند بازآفرینی ...  بیشتر
نگرشی محتوایی به مقوله زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی
2. نگرشی محتوایی به مقوله زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی

اکبر عبداله زاده طرف؛ مصطفی بهزادفر؛ محمد نقی زاده

دوره 5، شماره 8 ، دی 1393

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2015.61993

چکیده
  هدف این نوشتار تبیین ارتباط بین نگرش به مقوله زندگی و باز نمود آن در محتوای شکل سکونت گاه های انسانی است. به طور کلی زندگی مسئله بنیادین گونه بشر است و هر پرسش و مسئله دیگر، از جمله محتوای شکل سکونت گاهی ...  بیشتر
کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی
3. کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی

مصطفی عباس زادگان؛ مصطفی بهزادفر؛ نینا الوندی پور

دوره 4، شماره 6 ، دی 1392

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2014.61974

چکیده
  توسعه شهری از جمله پدیده های مهم عصر حاضر تلقی می گردد. در سال های اخیر تمایل به طراحی شهری در فرایند توسعه شهری صرفا به عنوان یک نگرانی بصری (شکل و سبک) دیده شده است. این امر خود موجب کاهش توجه به ابعاد مهم ...  بیشتر
پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل)
4. پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل)

مصطفی بهزادفر؛ روجا علی پور؛ مسعود خادمی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1390

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2011.61943

چکیده
  یکی از بحث های مهم کنونی حوزۀ طراحی شهری موضوع گونه شناسی فضاهای عمومی در شهر است. فضاهای عمومی در طراحی و برنامه ریزی شهری تحت عناوینی همچون «عرصه عمومی»، «فضای شهری»، «مکان عمومی» و ...  بیشتر