طراحی میدان راه آهن مشهد با تکیه بر اصول ادراک محیط
1. طراحی میدان راه آهن مشهد با تکیه بر اصول ادراک محیط

راضیه رضازاده؛ سارا میر حیدر

دوره 3، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1391

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2013.61957

چکیده
  شکل گیری رفتار انسان در محیط برآیندی از انگیزه ها، نیازهای فرد، قابلیت محیط و نحوه ادراک اوست. در این بین فضای شهری مکانی برای مکاشفه، صحنه ملاقات و دیدار انسان ها شده و عدم توجه به آن موجب بحران ادراکی ...  بیشتر