نویسنده = فرهنگ مظفر
1. تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 149-173

فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر؛ ساجد راست بین


2. جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری (از منظر اسلامی)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390

عبدالحمید نقره کار؛ فرهنگ مظفر؛ مریم عظیمی


3. تحلیل آماری تأثیر رنگ سالن امتحانات بر مؤلفه های روانشناختی دانشجویان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389

فرهنگ مظفر؛ فاطمه مهدیزاده؛ مونا بیسادی