نویسنده = علی اسدپور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مؤلفه‌های «تصویر ذهنی ارزیابانه» شهروندان از دروازه قرآن شیراز و بافت پیرامون آن

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-68

علی اسدپور؛ هادی نیکونام نظامی؛ علیرضا امیدیان نیا