نویسنده = کریم مردمی
تعداد مقالات: 4
1. توسعه محیط های یادگیری: ارتقاء یادگیری

دوره 6، شماره 10، دی 1394

کریم مردمی؛ منصوره محسنی


2. بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری

دوره 5، شماره 7، دی 1393

کریم مردمی؛ سیما ابراهیمی


3. بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1392

کریم مردمی؛ سیما ابراهیمی