نویسنده = سیما ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری

دوره 5، شماره 7، دی 1393

کریم مردمی؛ سیما ابراهیمی


2. بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1392

کریم مردمی؛ سیما ابراهیمی