نقش تکنولوژی حمل و نقل شهری بر بافت کالبدی محله های تاریخی در دوران معاصر (نمونه موردی محله خیابان و درب کوشک شهر قزوین)
1. نقش تکنولوژی حمل و نقل شهری بر بافت کالبدی محله های تاریخی در دوران معاصر (نمونه موردی محله خیابان و درب کوشک شهر قزوین)

مهرنوش حسن زاده؛ حسین سلطان زاده

دوره 7، شماره 12 ، دی 1395

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2017.62034

چکیده
  تکنولوژی های نوین شهرسازی که در چرخه نیاز تعریف و بازتعریف می شوند؛ در هر عرصه ای از محیط های شهری قابلیت حضور دارد. میزان و نحوه تأثیرگذاری آن در طی ادوار تاریخی تابع شرایط بسیار پیچیده ای است که در یکی ...  بیشتر
مقدمه ای بر مفهوم وانواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب
2. مقدمه ای بر مفهوم وانواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب

محمدرضا بابایی؛ حسین سلطان زاده؛ مسعود شریک زاده

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1390

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2011.61942

چکیده
  بررسی مبانی نظری شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب موضوع این پژوهش می باشد. اهمیت این موضوع، بیشتر از آن روست که با بررسی مقایسه ای نگرش ها و دیدگاه ها پیرامون مفهوم شفافیت در دوره معاصر مبانی شکل گیری این ...  بیشتر