شاخص‌های منطقه‌‌ای پایداری در تعمیم‌پذیری سامانه‌های بین‌المللی ارزیابی پایداری ساختمان‌ها
1. شاخص‌های منطقه‌‌ای پایداری در تعمیم‌پذیری سامانه‌های بین‌المللی ارزیابی پایداری ساختمان‌ها

آیدا مهربان؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

دوره 8، شماره 14 ، دی 1396، ، صفحه 99-123

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62068

چکیده
  سامانه‌های ارزیابی بی‌شماری امروزه پایداری و میزان همسازی ساختمان‌ها با شرایط محیطی را مورد سنجش قرار می‌دهند. این سنجش تنها از طریق شناخت دقیق زمینه و خصوصیات منطقه‌ای ممکن است. عدم شناخت و درک صحیح ...  بیشتر