نویسنده = ساجد راست بین
1. تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 149-173

فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر؛ ساجد راست بین