کلیدواژه‌ها = پیاده راه
1. مقایسه تطبیقی کیفیت پیاده راه ها در ایران و خارج کشور با مدل ANP

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-19

کیومرث حبیبی؛ محمدرضا حقی


2. پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389

محمود شکوهی دولت آبادی؛ محمد مسعود