تأثیر تنوع محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری
1. تأثیر تنوع محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری

محمد علی اشرف گنجوئی؛ محمودرضا ثقفی؛ محمد ایرانمنش

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 127-140

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87944

چکیده
  در حوزه خلاقیت، مطالعات متعددی در خصوص انواع محرک بین حوزه (تشابه ساختاری با مساله طراحی) و درون حوزه (مشابه با مساله طراحی) در مرحله ایده پردازی طراحی انجام شده است، با این وجود بررسی تأثیر تنوع یا ...  بیشتر