کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 3
1. سنجش عوامل کالبدی مؤثر بر حس امنیت در فضاهای شهری از دیدگاه سالمندان (مورد پژوهی: میدان خان یزد)

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-105

مهدی منتظرالحجه؛ مجتبی شریف نژاد؛ مریم رجبی