دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی رابطه بین هوش هیجانی جوانان و تمایل آنان نسبت به نمادهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1398

ساناز لیتکوهی؛ نسیم نجفی ظریفی


2. کاربرد روش تحلیل تماتیک در شناسایی قابلیت های معنایی تجربه شده حین حرکت روزمره در محیط انسان ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1398

سمیه رفیعی؛ مجید صالحی نیا؛ قاسم مطلبی


3. تحلیلی مفهومی از قلمرو محله بر پایه ادراک ساکنین با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) نمونه مطالعاتی: محلات شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

عمید الاسلام ثقه الاسلامی