دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر تنوع محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری 

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1398

محمودرضا ثقفی؛ محمد ایرانمنش؛ محمدعلی اشرف گنجوئی


2. ارزیابی عملکرد سیستم های ایستای انرژی (دیوار ترومپ و پدیده گلخانه ایبر میزان مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1398

مهسا قدیری مقدم؛ حجت اله رشید کلویر؛ وحید وزیری؛ هانیه صنایعیان


3. استفاده ترکیبی از چند روش در امکان سنجی قابلیت پیاده مداری معابر شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1398

پویان شهابیان


4. بررسی رابطه بین هوش هیجانی جوانان و تمایل آنان نسبت به نمادهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1398

ساناز لیتکوهی؛ نسیم نجفی ظریفی


5. جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1398

فریبا البرزی؛ فرح حبیب؛ ایرج اعتصام


6. ترجیحات زیبایی‌شناختی پُروخالی در جداره‌های با الگوی معماری سنتی (مطالعه موردی: خانه‌های تاریخی تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1398

علی یاران؛ مسعود وحدت طلب؛ حامد محمدی خوش بین


7. تغییرات شیوه زندگی و الگوی کالبدی خانه و تاثیرات متقابل آنهااز دوران زندیه تا امروز(مطالعه موردی: شهرستان مراغه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1398

عباس یزدانفر؛ زهره ناصردوست


8. کاربرد روش تحلیل تماتیک در شناسایی قابلیت های معنایی تجربه شده حین حرکت روزمره در محیط انسان ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1398

سمیه رفیعی؛ مجید صالحی نیا؛ قاسم مطلبی