نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری- دانشکده معماری- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران.

2 گروه معماری- دانشکده هنر و معماری- دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز- تبریز- ایران

3 گروه معماری- دانشکده معماری- دانشگاه علوم و تحقیقات اذربایجان شرقی- تبریز- ایران.

چکیده

ارسن امیر یکی از مکانهای قدیمی بازار تبریز و نشان دهنده هویت آن است. این مکان شامل: سرا امیر، تیمچه امیر شمالی، تیمچه امیر جنوبی، راسته امیر، دالان شرقی، دالان جنوب شرقی و دالان غربی است. بازشوهای این ارسن قدیمی و به دو صورت چوبی و فلزی و به رنگهای مختلف و تنوع کتیبه ساخته شده اند. در این پژوهش، در پرسشنامه اول کیفیت بر اساس سه مولفه: "عملکرد"، "زیبایی شناسی"، "هویت" بررسی شده است. جمع آوری داده ها به روش میدانی با رویکرد تاریخی-اسنادی با بهره گیری از متون و منابع و نیز مصاحبه و پرسشنامه با بکارگیری طیف لیکرت بوده است. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و برای سنجش توزیع نرمال نمرات متغیرها، از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف و برای مقایسه هر یک از سه مولفه در دو گروه مردم رهگذر و کسبه از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده است. پرسشنامه دوم که مکان محور بوده، مولفه های کیفیت را در دو گروه اصول طراحی و اصول زیباشناختی در هفت مکان مورد مقایسه قرار داده است. نتایج حاکی از آن است بازشوها در این ارسن به طور کلی از لحاظ فرم کتیبه 12 گونه و از لحاظ رنگ 7 گونه هستند. میزان کیفیت بازشوها با توجه به سه مولفه در دو گروه کسبه و رهگذران به ترتیب با میانگین های 65 و 71 از امتیاز کل 115 ضعیف ارزیابی می شود. بنابراین علاوه بر توجه به مولفه های با امتیاز کم و ارائه راهکار برای برطرف نمودن آنها، به تقویت پتانسیل های موجود تاکید می گردد.

کلیدواژه‌ها