نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه آموزشی مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است داده‌ها با استفاده ازپرسشنامه به صورت نمونه گیری گلوله برفی با 100 نمونه از ساکنان برجهای مسکونی و 100 نمونه از ساکنان ویلایی تکمیل گردید.دادها در نرم افزار SPSS با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از t تک نمونه‌ای میانگین رضایتمندی ساکنان ویلایی را 90/2، پایین تر از میانگین نظری (3) و میانگین رضایتمندی ساکنان برج های مسکونی را 18/3،بالاتر از میانگین نظری نشان دادنتایجt مستقل نشان داد که متغیر جنیست در موردرضایتمندی در خانه های ویلایی بین نظرات زنها و مردان تفاوت معناداری وجود دارد ولی درمجتمعهای مسکونی تفاوت معناداری وجودندارد.درخصوص تاهل نیز تفاوت معنیداری بین دو نوع خانهها قابل مشاهده نیست نتایج حاصل از واریانس یک‌طرفه نشان داد که متغیرهای تحصیلات،شغل و درآمددررضایتمندی از برجهای مسکونی به لحاظ آماری تفاوت معناداری وجوددارد نتایج برای متغیرهای سن،تحصیلات،شغل و درآمد در بخش خانه‌های ویلا ی با رضایتمندی آن‌ها رابطه معناداری در سطح 95 درصد وجود داردبررسی تطبیقی رضایتمندی از مساکن با الگوی ویلائی و آپارتمانهای بلند نشان دادکه رضایتمندی ازمساکن آپارتمانی بلندشهردراکثر شاخصها نسبت به مساکن ویلائی بیشتر است برجهای مسکونی با داشتن امنیت و راحتی، فضاهای عمومی و دسترسی، مدیریت و کنترل نزدیکی به کاربری های مهم و دسترسی حمل و نقل عمومی، جزو فضاهای مسکونی مهم و سرزنده شهر محسوب می گردند و برخلاف مسکن سنتی می توانند طیف وسیعی از گروه های اجتماعی از جمله کودکان، بزرگسالان و سالمندان را به خود جلب نماید.

کلیدواژه‌ها