نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

چکیده

اصلی‌ترین فعالیت درکارگاه طراحی معماری که منجر به رشد توانایی طراحی در دانشجویان مبتدی می‌شود، تعامل و نقد استاد-دانشجو پیرامون پروژه درحال پیشرفت دانشجو است. در کارگاه‌های طراحی معماری پایه به دلیل قرارگیری دانشجو در سطح مهارتی مبتدی، ناآشنایی او‌ با ماهیت دانش‌طراحی و نیز چگونگی تعامل با استاد، همواره چالش‌هایی درزمینه‌ی آموزش و یادگیری وجود دارد. بدیهی است که تحلیل و بررسی کیفیت تعاملات استاد-دانشجو می‌تواند به تسهیل آموزش در کارگاه طراحی مبتدی کمک نماید. جدیدترین و دقیق‌ترین شیوه در تحلیل نحوه تفکرطراحان حین مواجه با مسئله طراحی، آنالیز جلسات طراحی به کمک روش لینکوگرافی است. در این شیوه آنچه در طول جلسه نقد طراحی بین استاد ‌و‌ دانشجو به‌صورت شنیداری رخ می‌دهد، مکتوب شده و متن به دست آمده به شیوه (FBS) کدگذاری می‌شود. در کدگذاری به شیوه FBS کدها مسائل طراحانه هستند و ارتباط آن‌ها باهم فرآیندهایی از طراحی را تعریف می‌کند. لینکوگرافی روشی است که ارتباط مفهومی بین کدها را به ارائه مصور تبدیل کرده و ازاین‌رو امکان تحلیل و شناسایی نحوه تفکر طراحان را فراهم می‌کند. در این پژوهش کاربرد روش لینکوگرافی به‌منظور تحلیل تعاملات تعدادی از دانشجویان مبتدی با استاد در کارگاه طراحی پایه مورد بررسی قرار گرفته ‌است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که برقراری تعاملات مثبت و سازنده میان استاد-دانشجوی‌مبتدی باعث رشد توانایی طراحی دانشجویان و سهولت ایده‌پردازی توسط آن‌ها می‌شود. آنچه شرایط را برای بروز این نوع تعاملات فراهم می‌کند، به‌وجود آمدن زمینه‌ای است که به‌موجب آن «گفتگو و دیالوگ» میان استاد-دانشجوی‌ مبتدی محقق شود. فراهم آمدن این زمینه به ظهور مؤلفه‌هایی فردی و رفتاری از استاد و دانشجو وابسته است که نتایج پژوهش حاضر این مؤلفه‌ها را شناسایی و معرفی نموده است. باتوجه به این مطالب، کاربرد نتایج حاصل از پژوهش حاضرتسهیل آموزش در کارگاه‌های مبتدی خواهد‌بود.

کلیدواژه‌ها

Argris, C. (1981). Teaching and learning in design settings. Architecture Education Study. New York: Andrew W. Mellon Foundation.

Austerlitz, N. and Aravot, I. 2007. Emotions of architecture students: a new perspective for the design studio. Salama, A. M. and Wilkinson, N. Eds. Design studio pedagogy: horizons for the future. Gateshead: The Urban International Press. 233- 45.

Bose, M. (1997). Methods of Studio instruction: Hidden Agendas and Implicit Assumption.

Cross, N, 1995. Observations of Teamwork and Social Processes in Design. Design Studies 12 ( 2 ): 143 – 170.

Cross, N, 2004. Expertise in Design: an Overview. Design Studies, Vol 25, No 5, pp 427–441.

Dorst, K. 2002. Describing Design: A Comparison of Paradigms. Rotterdam: Delft University. PhD.

Dinham, S.M. (1987b). An ongoing qualitative study of architecture studio teaching: analyzing teacher–student exchanges. Proc. ASHE Annual Meeting, Baltimore, MD, November 21–24.

Dezhdar,O.Etesam and slami.2013. Pathology of Studio Learning Process Based on Analysis of Donald Schön's Research on Design Studios. Jurnal. Basic. Appl. Sci. Res., 3(8)591-598.

Dutton, T. A. (ed.) (1991). Voices in architectural education: Cultural politics and pedagogy. New York, NY: Bergin and Garvey.

Gero, J.S, Kan, J.w, Purmohamadi, M, 2011. Analysing Design Protocols: Development of Methods and Tools. international conference. Indian Institute of Science, Bangalore, 10-12 January.

Gero, J., S., Pourmohamadi, M., Williams, C. (2012) the Effect of Employing Different Design Methods on Design Cognition, Articulating Design Thinking, Sydney.

Gero, J.S, Jiang, H, 2014. Comparing the Design Cognition of Concept Design. Reviews of Industrial and Mechanical Engineering Designers. Purdue University, DTRS 10: Design Thinking Research Symposium .

Goldschmidt, G. (2010). The design studio “crit”: Teacher–student communication. Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing, 24, 285–302.

Heylighen, A., Neuckerinans, H., and Bouwen, J. (1999). Walking on a thin line - Between Passive Knowledge and active Knowing of Components and Concepts in Architectural Design. Design Studies, 20(2), 211-235.

Kan , J. W. T. , and J. S. Gero . 2006 . Acquiring Information from Linkography in Protocol Studies of Designing. Design Studies 29 ( 4 ): 315 – 337 .

Koach, A., Schwennsen, K., Dutton, T. A., & Smith, D. (2012). The design of studio culture: A report of the AIAS studio culture task force, The American Institute of Architecture Students.

Monson, J. (2014). Qualitative Researching. London: Sage Publications Ltd.

Ochsner, J. K. 2000. Behind the mask: a psychoanalytic perspective on interaction in the design studio.Journal of Architectural Education, 53(4),194-206.

Pourmohamadi, M, Gero, J.S, 2011. LINKOgrapher: An Analysis Tool to Study Design Protocols Based on FBS Coding Scheme. International Conference on Engineering Design, ICED11, 15 - 18 August, Technical University of Denmark.

Pourmohamadi, M, 2013. Designerly Ways of Customising. A thesis of PHD, Faculty of Architecture and Design and Planning, The University of Sydney, Australia.

Quayle, M. (1985). Idea book for teaching design. Mesa; Arizona, PDA Publisher Corporation.

Rahimian, F., Ibrahim, R., (2013). Behavioural Design Protocols in Architectural Design Studios: A Microscopic Analysis .Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 21 (1), 235 – 258.

Robin S. Adams & Tiago Forin(2015). Characterizing the work of coaching during design reviews. School of Engineering Education, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA.

Rogers, Julies. (1996)The concept of framing and its role in teacher – student negotiation during desk critiques in the architectural design studio. the university of Texas. PhD

Saghafi,M.R & Franz.J & Crowther.PH.(2010). Crossing the Cultural Divide: A Contemporary Holistic Framework for Conceptualising Design Studio Education. 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN EDUCATION. UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, SYDNEY, AUSTRALIA.

Salama, A.M., & Wilkinson, N. (Eds.). (2007). Design Studio Pedagogy: Horizons for the Future. Gateshead: Urban International Press.

Schön, D.: 1983,The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, Basic Books,New York.

Schön, D. A. 1985. The Design Studio. An Exploration of Its Traditions and Potentials. London: RIBA Publications.

Schon, D.: 1987, Educating the Reflective Practitioner: Towards a New Design for Teaching in the Professions, Jossey-Bass, San Francisco.

Wendler, V.W., & Rogers, J.S. (1995). The design life space: verbal communication in the architectural design studio. Journal of Architectural and Planning Research 12(4), 319–335.

Webster,H.(2008). Architectural Education after Schön: Cracks, Blurs, Boundaries and Beyond. Journal for Education in the Built Environment, Vol. 3, Issue 2, December 2008 pp. 63-74 (12).