نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

پژوهش حاضر در پی تاکید بر اهمیت فضاهای آموزشی، نقش آنها در افزایش خلاقیت و یادگیری دانش آموزان به عنوان سرمایه‌های یک کشور و جستجوی الگوهایی جهت بهبود شرایط کنونی مدرسه‌ها و ایجاد فضای آموزشی مطلوب، با توجه به نیاز‌های دانش‌آموزان به عنوان بهره‌برداران اصلی محیط‌های آموزشی و یادآوری اهمیت توجه به نظرات آن‌ها در طراحی این محیط‌ها است. در راستای این اهداف و برای یافتن پاسخ پرسش‌های تصور دانش آموزان از مدرسه ایده‌آل و نقش و امکان‌پذیری همکاری میان طراحان و دانش‌آموزان به عنوان استفاده‌کنندگان فضاهای آموزشی و امکان تطبیق نظرات دو گروه (طراحان و دانش‌آموزان) در طراحی مدرسه، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی، به بررسی پنج مدرسه ابتدایی دخترانه در سطح شهرستان بندر‌انزلی پرداخته شد. نظرات پیرامون مدرسه ایده‌آل به کمک دریافت نقاشی و متونی که توصیف‌کننده چنین مدرسه‌ای از سوی آن‌ها باشد، انجام شد. در مجموع 208 نقاشی دریافت شد و اطلاعات به دست آمده به کمک نرم افزار MAXQDA، تجزیه و تحلیل و کد‌گذاری گردید. نتایج نشان‌دهنده نارضایتی دانش‌آموزان از وضع فعلی مدارس، نیاز آن‌ها به گذران وقت بیشتر خارج از کلاس و توجه ویژه به ارتباط طبیعت و فضاهای معماری بود که محققین بر پایه این یافته‌ها و مطابقت طرح‌های پیشنهادی خود با نظرات کودکان سعی نمودند به ایجاد محیطی بر پایه خواست آن‌ها کمک نمایند و بدین ترتیب با احترام به مصرف‌کنندگان فضا، بر میزان کیفیت محیط‌های آموزشی بیفزایند. بداعت موضوع انطباق دیدگاه‌ها و نظریات نوین در راستای طراحی مدرسه ایده‌آل با تصورات دانش‌آموزان از یک مدرسه ایده‌آل است و در این راستا نگارندگان این فصل مشترک‌ها را ارائه داده‌اند.

کلیدواژه‌ها