تغییرات شیوه زندگی و الگوی کالبدی خانه و تاثیرات متقابل آنهااز دوران زندیه تا امروز(مطالعه موردی: شهرستان مراغه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت

10.30475/isau.2019.90968