دوره و شماره: دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1398 
8. تأثیر تنوع محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری

صفحه 127-140

محمد علی اشرف گنجوئی؛ محمودرضا ثقفی؛ محمد ایرانمنش


10. معیارهای مرکزیت جهت تحلیل چیدمان عملکردی فضا

صفحه 159-173

رمیصاء رحمتی گواری؛ منصوره طاهباز؛ سید هادی قدوسی فر؛ فاطمه زارع میرک‌آباد


11. چگونگی بازتاب جلوه های میان متنی در بازخوانش معماری معاصر ایران

صفحه 175-196

سحر علینژادمجیدی؛ وحید شالی امینی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ محمد ضیمران