دوره و شماره: دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1398