دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1398