دوره و شماره: دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1392 
12. اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران

رزا وکیلی نژاد؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سید مجید مفیدی شمیرانی