دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، دی 1394 
5. تبعیت فرم از داده: معماری زمینه گرا در عصر دیجیتال

ابوالفضل گنجی خیبری؛ داراب دیبا؛ آزاده شاهچراغی