دوره و شماره: دوره 7، شماره 11، دی 1395 
6. ارائه‏ دو روش جدید در ترسیم گره و مقایسه‏ ی آنها

احمد امین پور؛ محمدرضا اولیا؛ رضا ابوئی؛ بیتا حاجبی


7. نقش رویکردهای تأثیر گذار در شکل گیری پیکره ساختمانهای بلند

فریبرز کریمی؛ محمود گلابچی؛ محمدرضا حافظی؛ کتایون تقی زاده