دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، دی 1395 
14. روند شکل گیری حفاظت معماری از منظر فهم تاریخ

اصغر محمدمرادی؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ حجت اله عبدی اردکانی؛ آتس سا امیر کبیریان