دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، دی 1396 
11. بازتعریف عرصه میانه در مسکن آپارتمانی امروز

صفحه 145-156

کیمیا والیانی؛ مهران قرائتی؛ بهروز شهبازی