• شیوه ارجاع منابع درونِ متن: 

روش ارجاع نویسی مقالات نشریه معماری و شهرسازی ایران درون‌متنی و داخل پرانتز است؛ نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر و شمارۀ صفحه یا صفحاتی که مطلب از آن برداشته شده است، باید در متن ذکر شود (نام خانوادگی، سال، شمارۀ صفحه). برای منابع فارسی (تألیف یا ترجمه) حتماً نام نگارنده به فارسی و سال انتشار اثر به شمسی نوشته شود و برای منابع لاتین حتماً نام به انگلیسی و سال به میلادی نوشته شود.

  • در صورتی که منبع یک نویسنده داشته باشد: (نام خانوادگی نویسنده، سال نسخۀ استفاده‌شده، صفحه یا صفحات / Author’s name, year, page number).

مثال: (سرور، 1398، 152)؛ (Sarvar, 2019, 152)

  • در صورتی که منبع دو نویسنده داشته باشد: (نام خانوادگی هر دو نویسنده، سال نسخۀ استفاده‌شده، صفحه یا صفحات / Both authors’ name, year, page number).

مثال: (سرور و جعفری، 1398، 152)؛ (Sarvar & Jafari, 2019, 152)

  • در صورتی که منبع سه نویسنده یا بیش از سه نویسنده داشته باشد، برای اولین بار نام تمام نویسندگان ذکر می‌شود (نام خانوادگی همۀ نویسندگان، سال نسخه استفاده‌شده، صفحه یا صفحات / All authors’ name, year, page number) و در دفعات بعدی فقط نام نویسندۀ اول و پس از آن عبارت «و همکاران» (در نسخۀ انگلیسی .et al) ذکر می‌شود (نام خانوادگی نویسندۀ اول و همکاران، سال نسخه استفاده‌شده: صفحه یا صفحات / First author’s name et al., year, page number).
  •  مثال: بار اول: (سرور، جعفری، کاظمی و سعیدی، 1398، 152)؛ (Sarvar, Kazemi, Jafari & Saeidi, 2019, 152). دفعات بعد: (سرور و همکاران، 1398، 152)؛ (Sarvar et al., 2019, 152)

در صورتی که نام نویسندگان در متن برده شود، فقط سال و (در صورت امکان) شمارۀ صفحۀ منبع ذکر می‌شود. مثال: .... سرور و جعفری (1398، 152) در پژوهش خود دریافتند که ..../ و در نسخۀ انگلیسی:

A study by Sarvar and Jafari (2019, 152) showed that ...

و در صورتی که نویسندگان سه نفر یا بیشتر باشند، بار اول نام همۀ نویسندگان در متن و تاریخ و شماره صفحه در پرانتز و از دفعات بعد نام نویسندۀ اول و پس از آن عبارت «و همکاران» و سپس تاریخ و شماره صفحه در پرانتز ذکر می‌شود. مثال:

بار اول: سرور، جعفری، کاظمی و سعیدی (1398، 152) در پژوهش خود دریافتند که ....

دفعات بعد: سرور و همکاران (1398، 152) با تکیه بر نتایج این پژوهش.... / و در نسخۀ انگلیسی:

A study by Sarvar, Jafari, Kazemi & Saeidi (2019, 152) showed that ...

According to the results of their research, Sarvar et al. (2019, 152) proclaimed that ...

  • فهرست منابع: 

روش تنظیم منابع برگرفته از شیوه‌نامۀ انجمن روانشناسی آمریکا (APA) است. ترتیب قرارگیری منابع ابتدا به ترتیب حروف الفبا و پس از آن به ترتیب تقدم تاریخی اثر است. در مواردی که از یک نویسنده بیش از یک اثر در یک سال وجود داشته باشد، آثار باید در فهرست منابع با حروف الفبا (که بعد از تاریخ قرار می‌گیرد) از هم متمایز شوند. عنوان کتاب، نام مجله و عنوان کنفرانس باید به‌صورت ایتالیک نوشته شوند.

در نسخۀ فارسی، باید ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین قرار بگیرند و در نسخۀ انگلیسی، منابع فارسی باید با حروف لاتین وارد شوند و همۀ منابع به‌ترتیب الفبای انگلیسی قرار بگیرند. لازمبه ذکر است که منابع اینترنتی به عنوان منابع لاتین محسوب می شوند و باید به ترتیب حروف الفبا در منابع لاتین، آورده شوند.

در مورد مقالات فارسی، در صورتی که عنوان انگلیسی اثر موجود باشد (در سایت مجلۀ مربوطه، سایت کتابخانۀ ملی، ...) کافی است همان عنوان در کنار نام نویسنده و سال انتشار و نام انتشارات ذکر شود، ولی در صورتی که عنوان اثر به انگلیسی موجود نباشد، عنوان باید ابتدا با حروف لاتین آوانگاری و سپس به انگلیسی ترجمه شود (نمونۀ ترجمه و آوانگاری منابع فارسی را می‌توانید در انتهای مثال‌های منابع ببینید). نمونه‌های برخی از پرکاربردترین منابع در ادامه آورده شده است.

-          مقالۀ مجله

نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله. دوره انتشار یا سال(شماره مجله)، شماره صفحه یا صفحات مقاله در مجله.

حبیبی، کیومرث و حقی، محمدرضا. (1397). مقایسه تطبیقی کیفیت پیاده راه ها در ایران و خارج کشور با مدل ANP . معماری و شهرسازی ایران، 9(15)، 19-5.

Habibi, K. & Haghi, M. R. (2019). The Comparison of Iranian and Foreign Footpaths Based on ANP Method. Iranian Architecture & Urbanism, 9(15), 5-19.

-          مقالۀ کنفرانس

عمرانی، بهروز؛ امینیان، محمد و اسدزاده، شبنم. (۱۳۹۲). شکل‌گیری هسته اولیه یک شهر دستوری در دوران اسلامی، نمونۀ موردی: قلعه نو تبریز. مجموعۀ مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی. جلد دوم. تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

Neal, J. T. (1971). Education – technology or art? Conference proceedings of the 15th biennial conference held in Adelaide. Conducted by the Library Association of Australia. Sydney: Library Association.

-          کتاب تألیفی

نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر محل انتشار: ناشر.

قبادیان، وحید. (1377). بررسی اقلیمی ابنیۀ سنتی ایران. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

Popper, K. R. (2002). The Logic of Scientific Discovery. (2nd ed.). London & New York: Routledge.

-          کتاب ترجمه‌شده

گروبه، ارنست. (1375). معماری جهان اسلام (ترجمۀ یعقوب آژند). تهران: مولی.

Luria, A. R. (1968). The mind of a mnemonist: a little book about a vast memor (L. Solotaroff, Trans.). New York: Basic Books. (Original work published 1967).

-          برداشت از فصلی (با نویسندۀ مشخص) از کتابِ دارای گردآورنده یا ویراستار علمی

فخار تهرانی، فرهاد. (1379). حمام‌ها. در معماری ایران (دورۀ اسلامی). گردآوری و تدوین: محمدیوسف کیانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.

Hartley, J. T., Harker, O. J., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L. W. Poon (Ed.), Aging in the 1980’s: psychological issues. Washington: American Psychological Association.

-          کتاب دارای ویراستار علمی یا گردآورنده

حاجی‌قاسمی، کامبیز (ویراستار). (1383). گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، دفتر هجدهم: حمام‌ها. تهران: دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه.

Driver, E. & Broisen, A. (Eds). (1989). Child sexual abuse. Basingstoke, UK: Macmillan Education Ltd.

-          پایان‌نامۀ منتشرنشده

محمدزاده، شبنم. (1395). طراحی منظر قلمرو مسجد کبود (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد معماری منظر). دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

Little, P. (1965). Helplessness, depression and mood in end stage renal disease. Unpublished master’s thesis. Wits University, Johannesburg, South Africa.

  • نمونۀ آوانگاری منابع فارسی در نسخۀ انگلیسی

-  مقاله‌ای که علاوه بر عنوان فارسی عنوان انگلیسی هم دارد.

Ajorloo, B. & Nami Germi, P. (2015). The contextual recognition of the painted tile works embedded in the historical public bath of Nobar in Tabriz. Bagh-e Nazar, 11(4), 77-88.

- مقاله‌ای که عنوان انگلیسی ندارد.

Saeednia, A. (2000). Pajooheshi dar Rab’e Rashidi [A Research on Rashidi Quarter]. Honar-Ha-Ye-Ziba, 8(0), 47-58.

- کتابی که علاوه بر عنوان فارسی عنوان انگلیسی هم دارد.

Shakouie, H. (2003). New Trends in Philosophy of Geography. Tehran: Gitashenasi.

- کتابی که عنوان انگلیسی ندارد.

Rashid Najafi, A. (2009). Hammam-ha-ye Tarikhi-ye Tabriz [Historical Baths of Tabriz]. Tabriz: Fan Azar Publications.

- کتابی که در اصل به زبانی غیر از فارسی نوشته شده، ولی در مقاله از ترجمۀ فارسی آن استفاده شده باشد.

Giedion, S. (1995). Space, time and architecture: the growth of a new tradition. (Translated from English to Persian by M. Mozayeni). Tehran: Elmi Farhangi Publication.

  • ارجاع دهی به منابع اینترنتی

در صورتی که از سایت های اینترنتی به عنوان منبع استفاده کرده اید باید ساعت و تاریخ دسترسی ذکر گردد. لازم به ذکر است منابع اینترنتی جزء منابع لاتین محسوب می شوند.

به عنوان مثال اگر از سایت www.book.com استفاده کرده باشید نحوه ارجاع دهی آن در متن به صورت زیر می باشد:

Book, 2019

نحوه نگارش در منابع لاتین به شرح زیر می باشد:

Book, 2019. Retrieved from: https://www.book.com/artist/ray-man/artworks, at March, 2019; 11:32:28AM.

  • نحوه تنظیم افلیشن ها

افلیشن ها با فرمت تنظیم می شوند:

افلیشن فارسی: رتبه علمی، نام دانشکده، نام دانشگاه، استان، کشور. ایمیل

مثال:

1. استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران. abcdefg@sdf.com

2. استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. abcdefg@dfg.com

3. دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران. abcdefg@dfg.com

4. دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. abcdefg@dfg.com

افلیشن انگلیسی: رتبه علمی، نام دانشکده، نام دانشگاه، استان، کشور. ایمیل


مثال:

1. Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University (South Tehran Branch), Tehran, Iran (bnj@yahoo.com).

2. Associate Professor, School of Art and Architecture, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran (sgh@yahoo.com).

3. Assistant Professor, School of Architecture and environmental Design, Iran University of Science and Technology,Tehran, Iran (hjk@jk.ac.ir).

جهت اطلاع بیشتر لطفا راهنمای جامع ارجاع دهی به روش APA  را مشاهده نمایید.