الگوهای چیدمان فضا در بناهای آموزشی همساز با اقلیم معتدل و مرطوب Cf
1. الگوهای چیدمان فضا در بناهای آموزشی همساز با اقلیم معتدل و مرطوب Cf

سید مجید مفیدی؛ مهدی فاضلی؛ الهام فلاح

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2015.61986

چکیده
  ساختار چیدمان فضا در بناهای آموزشی همساز با اقلیم علاوه بر اینکه به کاهش مصرف منابع منتج می گردد، به صورت عمده به منظور ایجاد فرصت برای دانش آموزان در راستای پرورش استعدادها و یادگیری از محیط پیرامون ...  بیشتر