کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی
کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی

مصطفی عباس زادگان؛ مصطفی بهزادفر؛ نینا الوندی پور

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61974

چکیده
  توسعه شهری از جمله پدیده های مهم عصر حاضر تلقی می گردد. در سال های اخیر تمایل به طراحی شهری در فرایند توسعه شهری صرفا به عنوان یک نگرانی بصری (شکل و سبک) دیده شده است. این امر خود موجب کاهش توجه به ابعاد مهم ...  بیشتر
سنجش معیار های موثر بر ایجاد محورهای پیاده مدار با بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی(GIS) و چیدمان فضا
سنجش معیار های موثر بر ایجاد محورهای پیاده مدار با بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی(GIS) و چیدمان فضا

مصطفی عباس زادگان؛ عباس آذری

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61955

چکیده
  در بررسی مسائل پیچیده شهری، شبیه سازی و مدلسازی فضاهای شهری می تواند در شناسایی و سنجش کیفیت فضاها کمک شایانی نماید. در این پژوهش برای ایجاد معابر پیاده مدار پنج معیار پیوستگی و ارتباطات، امنیت، توانائی ...  بیشتر