نگرشی محتوایی به مقوله زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی
1. نگرشی محتوایی به مقوله زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی

اکبر عبداله زاده طرف؛ مصطفی بهزادفر؛ محمد نقی زاده

دوره 5، شماره 2 ، دی 1393

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2015.61993

چکیده
  هدف این نوشتار تبیین ارتباط بین نگرش به مقوله زندگی و باز نمود آن در محتوای شکل سکونت گاه های انسانی است. به طور کلی زندگی مسئله بنیادین گونه بشر است و هر پرسش و مسئله دیگر، از جمله محتوای شکل سکونت گاهی ...  بیشتر