ارزیابی مدل‌های تبیین‌گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها
ارزیابی مدل‌های تبیین‌گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها

راضیه لبیب زاده؛ مهدی حمزه نژاد؛ محمدعلی خان محمدی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 17-31

https://doi.org/10.30475/isau.2018.62062

چکیده
  علیرغم اقتضای ماهیت طراحی معماری در فرهنگ‌های مختلف و از جمله معماری سنتی ایران، نسبت به محتوا و معنا، مدل­ های طراحی موجود نارسایی­ هایی را در بکارگیری آن نشان می­دهند. پرسش اصلی پژوهش حاضر چگونگی ...  بیشتر