بررسی و مطالعه معماری و شهرسازی آوه در دورة ایلخانیان
1. بررسی و مطالعه معماری و شهرسازی آوه در دورة ایلخانیان

آرش لشکری؛ اکبر شریفی نیا؛ سمیه مهاجروطن

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2015.61989

چکیده
  شهر و شهرسازی در دورة ایلخانیان، با توجه به اسناد و مدارک مکتوب باقی مانده از این دوره چون، مبارک غازانی، تاریخ اولجایتو، جامع التواریخ رشیدی و ... و نیز آثارمعماری چون شنب غازانیه، سلطانیه، ربع رشیدی ...  بیشتر