تهیه الگوریتم کنترل سایه‌بان‌های متحرک و بررسی و بهینه کردن شرایط کنترلی برای فصول سرد در شهر تهران
1. تهیه الگوریتم کنترل سایه‌بان‌های متحرک و بررسی و بهینه کردن شرایط کنترلی برای فصول سرد در شهر تهران

میثم اکبری پایدار؛ بهروز محمدکاری

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1395

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2017.62013

چکیده
  هدف از این پژوهش تهیه الگوریتم پیشنهادی برای شبیه‌سازی رایانه‌ای و تعیین زاویه مناسب سایه‌بان‌ متحرک خارجی، در طول روز می‌باشد. نحوه کنترل سایه‌بان متحرک بر اساس دمای داخلی می‌باشد. الگوریتم تهیه ...  بیشتر