تبعیت فرم از داده: معماری زمینه گرا در عصر دیجیتال
1. تبعیت فرم از داده: معماری زمینه گرا در عصر دیجیتال

ابوالفضل گنجی خیبری؛ داراب دیبا؛ آزاده شاهچراغی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1394

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2016.62008

چکیده
  با توجه به انفجار اطلاعات در جهان دیجیتال کنونی، اهمیت داده پردازی در فرآیند طراحی معماری و مصورسازی این اطلاعات در قالب دیاگرام های مفهومی و کاربردی پوشیده نیست. گسترش این تقاضاها تا حدی است که برخی ...  بیشتر