تأثیرات معماری فضاهای مجازی بر محیط انسانی
تأثیرات معماری فضاهای مجازی بر محیط انسانی

احمد اخلاصی؛ حسام قمری

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61933

چکیده
  در کنکاش پیرامون گذشتگان، معماری همواره گویای پیشرفت های فنی، علمی و ویژگی های فرهنگی زمان قلمداد شده است.این موضوع مبین آن است که معماری از تغییرات اساسی جوامع متأثر بوده و به تبع آن ها شکل گرفته است. ...  بیشتر