جستاری در استفاده از دیدگاه نشانه شناسی در طراحی محصول
جستاری در استفاده از دیدگاه نشانه شناسی در طراحی محصول

صمد سامانیان؛ پردیس بهمنی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61923

چکیده
  به کارگیری نشانه شناسی به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت، استعاره ها و دلالت های تصریحی و تلویحی در ساختار طراحی محصول، کمتر مورد توجه قرار گرفته و واکاوی پیرامون آن حائز اهمیت است. این مقاله ...  بیشتر