بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری
بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری

مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی؛ مسعود خادمی؛ روجا علی پور

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61953

چکیده
  یکی از مهم ترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها و محیط های شهری لحاظ می شود ، کیفیت عرصه های عمومی شهری موجود در آن است و این واقعیت اجتناب ناپذیر است که کیفیت این فضاها معیار سنجشی برای میزان مطلوبیت شهرها ...  بیشتر
پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل)
پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل)

مصطفی بهزادفر؛ روجا علی پور؛ مسعود خادمی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61943

چکیده
  یکی از بحث های مهم کنونی حوزۀ طراحی شهری موضوع گونه شناسی فضاهای عمومی در شهر است. فضاهای عمومی در طراحی و برنامه ریزی شهری تحت عناوینی همچون «عرصه عمومی»، «فضای شهری»، «مکان عمومی» و ...  بیشتر