طراحی تعاملات، هنر تسهیل ارتباط متقابل انسان با محصول و خدمات
1. طراحی تعاملات، هنر تسهیل ارتباط متقابل انسان با محصول و خدمات

ناصر کلینی ممقانی؛ حسن صادقی نائینی؛ زهره اریسیان

دوره 4، شماره 1 ، خرداد و تیر 1392

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2014.61966

چکیده
  طراحی تعاملات، به عنوان رویکردی نوین و بین رشته ای به ارتباط بین مردم و محصولات اشاره دارد. این نوع طراحی به دلیل حیطه ی وسیعی که به خود اختصاص داده با بسیاری از علوم دیگر مرتبط شده است. با مروری بر مطالعات ...  بیشتر