گونه و گونه شناسی معماری
1. گونه و گونه شناسی معماری

غلامحسین معماریان؛ محمدعلی طبرسا

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2014.61978

چکیده
  گونه و گونه شناسی از مباحث مهم معماری در دوره معاصر است. شاید بتوان از لحاظ اهمیت این موضوع را در کنار دو موضوع مهم دیگر مباحث نظری معماری یعنی فضا و شکل یا فرم قرار داد. گونه و گونه شناسی حدود دویست سال ...  بیشتر