بازشناسی تحولات معماری در مجموعه تاریخی بازار اهر
بازشناسی تحولات معماری در مجموعه تاریخی بازار اهر

اسداله شفیع زاده؛ محمدرضا ابراهیمی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62027

چکیده
  یکی از ساختارهای هویت بخش به سیمای کالبدی شهر اهر، مجموعۀ تاریخی بازار است . این مجموعۀ تاریخی علیرغم این که در زمرة آثار فاخر معماری ایرانی قرار دارد، تاکنون از بررسیهای کافی در زمینۀ شناخت تاریخی و ...  بیشتر