روش های بهینه طراحی معماری در ساختمان های صنعتی بر اساس آراء صاحب نظران حوزه طراحی معماری
1. روش های بهینه طراحی معماری در ساختمان های صنعتی بر اساس آراء صاحب نظران حوزه طراحی معماری

یوسف گرجی مهلبانی؛ سیدجواد هاشمی فشارکی؛ مجتبی فرهمندیان

دوره 6، شماره 2 ، دی 1394

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2016.62012

چکیده
  توسعه صنعتی و رشد روزافزون نیازها در جوامع انسانی، تنوع ساختمان ها و رشته های تخصصی مرتبط با معماری را نیز افزایش داده است. حجم بالای دانش میان رشته ای و تخصص های غیرمرتبط با معماری در ساختمان ها و مجموعه ...  بیشتر