بازشناسی ویژگی های معماری تلفیقی در تزئینات عمارت صمیمی شهرستان رامهرمز
1. بازشناسی ویژگی های معماری تلفیقی در تزئینات عمارت صمیمی شهرستان رامهرمز

کورش عطاریان؛ کورش مومنی؛ مریم بیگدلی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 63-75

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62048

چکیده
  تزئینات بخش جدایی ناپذیر از معماری و بناهای هر فرهنگ و سرزمینی است که خود شیوه های متنوع و گوناگونی را شامل می شود و کاربرد آن در معماری موجب کمال و غنای بصری می گردد. شهرستان رامهرمز خوزستان با پیشینه ...  بیشتر