دستاوردی تحلیلی از تأثیر محیط فیزیکی یادگیری بر بهبود جو روانی مدارس از دیدگاه دانش آموزان مقطع دبیرستان
1. دستاوردی تحلیلی از تأثیر محیط فیزیکی یادگیری بر بهبود جو روانی مدارس از دیدگاه دانش آموزان مقطع دبیرستان

صاحبه ایزدپناه؛ مهدیه پژوهان فر؛ بهنام قلیچ خانی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 109-121

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62051

چکیده
  بهبود جو روانی مدارس که بر یادگیری دانش آموزان تأثیرگذار است، نیازمند ارتقای کمی و کیفی محیط فیزیکی یادگیری می باشد. با وجود این مطالعات انجام شده روی محیط های یادگیری کمتر به آن توجه کرده اند. هدف از ...  بیشتر