تحلیل شاخص های شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری (نمونه موردی: شهر رشت)
1. تحلیل شاخص های شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری (نمونه موردی: شهر رشت)

سید علی حسینی؛ یاسر قلی پور؛ اعظم مظفری

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 209-227

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62058

چکیده
  تغییرات سریع فناوری و رقابت بین المللی، گسترش چالش های جدید شهری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی شهرها، زمینه های توجه به مساله خلاقیت در برنامه ریزی شهری را افزایش داده است. خلاقیت در شهر باعث ...  بیشتر