کیفیت فضای بینابین در گذرهای تاریخی نمونه موردی: گذر ساغریسازان شهر رشت
1. کیفیت فضای بینابین در گذرهای تاریخی نمونه موردی: گذر ساغریسازان شهر رشت

مرجان پیرواولیا؛ جمال الدین سهیلی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 33-48

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62046

چکیده
  توجه به کارکرد طراحی شهری در طراحی معماری حائز اهمیت می باشد، چرا که یکی از نمودهای کالبدی بحران هویت فضای معماری و شهری؛ گسست فضایی عناصر معماری و شهری است. بر اساس پژوهش های انجام گرفته؛ در بافت های ...  بیشتر