ارزیابی روش های اعمال انعطاف پذیری در فضاهای مسکونی با زیربنای محدود
1. ارزیابی روش های اعمال انعطاف پذیری در فضاهای مسکونی با زیربنای محدود

مازیار َآصفی؛ شهین فرخی؛ مهسا نثارنوبری

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62050

چکیده
  انعطاف پذیری در معماری پاسخگوی بسیاری از نیازهای تغییر پذیر در فضاهای داخلی و خارجی محیط های مسکونی به شمار می رود. در بسیاری از مساکن با زیربنای محدود، فضا فاقد بهره وری لازم می باشد، لذا تأمین شرایط ...  بیشتر