ارائه چارچوب برندسازی شهری در ایران بر مبنای مدل سیستم های مانا
1. ارائه چارچوب برندسازی شهری در ایران بر مبنای مدل سیستم های مانا

اشرف رحیمیان

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 197-207

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62057

چکیده
  امروزه برندسازی شهری به عنوان ابزاری راهبردی جهت افزایش رقابت پذیری، اعتبار، قدرت و نفوذ شهرها استفاده میشود. برندسازی شهری مستلزم آنست که شهر از ظرفیت بالایی در برنامه ریزی و سازماندهی نهادهای مختلف ...  بیشتر