جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری
1. جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری

فریبا البرزی؛ فرح حبیب؛ ایرج اعتصام

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 95-111

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87948

چکیده
  نقش نور در تداعی معنا در فضاهای معماری قابل تأمل است و این مهم در معماری فضاهای مذهبی به ویژه مساجد به گونه ای درخور توجه تجلی یافته است. از دیرباز در بسیاری از مساجد و اماکن مذهبی توجه معماران و سازندگان ...  بیشتر